– දන්ත වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාරව ඉවත් කරන ලෙස කාර්යමණ්ඩලය වෘත්තිය ක‍්‍රියාමාර්ගයක – සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය ඒ ගැන සාකා කරන තෙක් වැඩවර්ජනය කල්ගිහින් – ඔහු අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ දිගටම හිටියොත් විශාල කඩාවැටීමක් සිදුවිය හැකි බව අනතුරු හඟවයි කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ දන්ත වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ…