තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුපෙන් දිනක වැටුප එම සේවකයන්ගේ  කැමැත්ත නොමැතිව කපා ඇති බවත් එම මුදල් නැවත සේවකයන්ට ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලමින් තැපැල් අමාත්‍යංශයේ ලෙකම්වරයා වෙත ලිපියක් යැවු බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ ඩී.එම්.විජේරත්න අනිද්දාට පැවසීය. අප්‍රේල් 10 වෙනිදා ලබා දුන් අදාල වැටුප් වලින්…