දවසකට එක් ගමකට ගියත් යා හැක්කේ 1460කට විතරයි     මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඉඩම් අහිමිවූවන්ට ඉඩම් දී වහාම මට දන්වන්න යැයි ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දුන් බව ජනාධිපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි. ඒ ගම සමඟ පිළිසඳරක්  යටතේ ජනාධිපතිවරයා ඔක්තෝබර් දෙවැනිදා හිඹිලියාකඩ ගම්මානයට ගිය අවස්ථාවේදීය.  …