කොළඹ නගර සභාව වසංගත තත්වයට මුහුණදෙන දිළිඳු පවුල් සඳහා එක් රුපියල් 2500ක වටිනාකමින් යුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පැකට් 50,000ක් බෙදීම ආරම්භ කර ඇත. සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 1200කි. කොළඹ නගරයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන් පවතින වසංගත තත්වය නිසා විශාල අර්බුදයකට මුහුණදී ඇත. කුඩා නිවාසවල…