(තිසරණී ගුණසේකර විසින් Colombo Telegraph වෙබ් අඩවියේ පළකළ The President in the Pandemic ලිපියේ අසංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය) ”හෙට වන විට, සියල්ලම ඒ වනවිටත් වෙනස්ව දක්නට ලැබෙනු ඇත; හෙට වන විට, සියල්ලම ඒ වනවිටත් වෙනස්ව ඇති බව හැෙඟනු ඇත.” වික්ටර් ක්ලෙම්පරර් (The Language of the Third…