පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් සිලෝන් ටුඬේ පුවත්පතට හා එම පුවත්පත අයත්වන සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගමට රුපියල් බිලියන 10ක වන්දි ඉල්ලා එන්තරවාසි යවා ඇත. නොවැම්බර් 13 වැනිදා එම එන්තරවාසිය යවා ඇත්තේ සිලෝන් ටුඬේ පුවත්පතේ කර්තෘවරයා, සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් ලිමිටඞ් සමාගම යන ලිපින වෙතය. සින්නදුරෙයි සුන්දරලිංගම් සහ…