ධනුෂ් හා වෙට්ටි‍්‍රමාරන් සුසංයෝගයෙන් සිනමාවට නැඟුණු තවත් චිත‍්‍රපටියක් වූ ‘අසුරන්’ ඔක්තෝබර් 4 වැනිදා සිට ඉන්දියාවේ සිනමාහල්වලට ආවා. තාක්ෂණික ප‍්‍රශ්නයක් නිසා එය ලංකාවට ආවේ සතියක් පමණ පසුවීයි. ලද පළවැනි අවස්ථාවේම අප සිනමාහලට ගියේ ධනුෂ්, වෙට්ටි‍්‍රමාරන් සුසංයෝගයක් දැවැන්ත තිරයේ දැකීම මොහොතක්වත් ප‍්‍රමාද නොකළ යුතු නිසායි. මේ චිත‍්‍රපටිය…