දරුවෙකු බිහිකරද්දී මවකට විඳින්නට වෙන වේදනා ගැන සලකද්දී, දරුවන් බිහිකිරීමේ කටයුත්ත මවකගේ ගර්භාෂයෙන් පිට කෘත‍්‍රිම ගර්භාෂයකට මාරුවීම අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවනු ඇති. එහෙත් තවමත් ගැහැනියකගේ සැබෑ ගර්භාෂයට සමාන කළ හැකි කෘත‍්‍රිම ගර්භාෂයක් භාවිතයේ නැහැ. ඒවා ගැන සංකල්ප පමණයි තියෙන්නේ. එවැනි පසුබිමක තව වසර පහක් වැනි කෙටි…