මාධ්‍ය උපමාන ඉවත් කෙරෙයි රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතයට කරන්න දෙයක් නෑ පත්කිරීම්, මාරුකිරීම්, උසස්කිරීම් හිතුමතේ   යෝජිත 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණන කොමිසම හා ප්‍රසම්පාදන කොමිසම අහෝසි කරනවාට අමතරව අහෝසි නොකරන කොමිෂන් සභාවලට තිබූ බලතලද අහෝසි කර තිබේ. ඒ අතරින් ප්‍රධානම කොමිසමක් වන්නේ මැතිවරණ…