කරුණු සහ දේවල් පිළිබඳව ඔබත්, මාත්, අනෙකාත් වෙන් වෙන්ව දරන අදහස් එකිනෙකට සමාන නොවේ. යම් සිදුවීමක් හෝ කාරණාවක් පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම් ද පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වේ. යමක් ගැන යමෙකුගේ මතය උපදින්නේ ඔහුගේ දැනුම සහ ස්වභාවය, ජීවන පසුබිම සහ අත්දැකීම්, දෘෂ්ටිය සහ අවශ්‍යතා යනාදිය තුළින් යැයි…