ගුරුවරුන්ටත්, සිසුන්ටත් අහිතකරයි දේශපාලකයන්ගේ අමනොඥ තීරණයක් එක් ගුරුවරයෙකු යටතේ එක් පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු සිසුන් සංඛ්‍යාවට අදාළ ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතිය වන්නේ සිසුන් 23 දෙනෙකි. එහෙත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවකින්ද නියෝග කර ඇති පරිදි, පන්තියක සිටිය යුතු සිසුන් ප‍්‍රමාණය 35කි. ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජනප‍්‍රිය පාසලක පන්ති කාමර දැක…