වඳවී යන සතුන්ගේ නාමලේඛන ප්‍රකාශයට පත් වී ඇතත්, මනුෂ්‍යයන් පිළිබඳ එවැනි අධ්‍යයනයක යෙදුණ කිසිවකු ගැන අපට අසන්නට ලැබී නැත. එවැනි සමීක්ෂණයක් සඳහා යොදාගත යුතු මිනුම් දඬු, කෝණමාන මොනවා දැයි අපට හරියටම කිවහැකි ද නැත. එහෙත් වර්ණයෙන් හෝ වර්ගයෙන් නිර්ණය කළ නොහැකි එක්තරා මිනිස් කණ්ඩායමක් කෙමෙන්…