අපි කතාකරන්නේ ඇඳුම් විලාසිතාවක් ගැන. ඒත් හැම ඇඳුමකටම දේශපාලනයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කතාව පටන්ගන්නේ දේශපාලනයෙන්. ඉන්පසුව බතික් මාතෘකාවට ගොසින් අපේ මූලික මාතෘකාව වන ඇඳුම් විලාසිතාව ගැන කතාවට අපි යොමු වෙනවා. ප‍්‍රති-සංස්කෘතිය හැටේ දශකයේදී සීතල යුද්ධය භයානක තත්වයකට පැමිණෙමින් හිටියා. නව ලිබරල් ධනවාදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද…