අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට පැමිණි සිසුවියන් පිරිසක් විභාග ශාලාධිපතිවරයා හරවා යැවීමේ සිදුවීමක් සාමාන්‍යපෙළ විභාගය ආරම්භ කළ දෙසැම්බර් 02 වැනිදා වාර්තා විය. එම සිසුවියන් හිජාබය (හිස වැසෙන ඇඳුම් ෆර්දාව ලෙසද හඳුන්වයි.* හිජාබය ඇඳ පැමිණිම නිසා මෙසේ හරවා යවා ඇති බවට වාර්තා විය. එම සිදුවීම්…