කටහඬ ගැන ඔබේ අදහසින් අපි මේ කතාබහ ආරම්භ කරමු. සන්නිවේදනයට තිබෙන ප‍්‍රබලම මාධ්‍ය. කටහඬ කියන්නේ ඉන්ස්ට‍්‍රෑමන්ට් එකක්. වචනවලින් එහාට අපි හිතනවා. ඊට පස්සේ සංගීතය හරහා අපි ඒක තව කෙනෙකුට කියනවා. එතකොට ඒක ලෝකේ ඕනෑම අස්සක, ඕනෑම කෙනෙකුට තේරෙන භාෂාවක්. මගේ ප‍්‍රධානම ක්ෂේත‍්‍රය තමයි සංගීතය. ඊට…