සුජාතභාවය යන වචනය දහනවවැනි සංශෝධනය ගැන සංවාදවලදී වැඩි වැඩියෙන් ඇසෙනු ඇත. දහනවවැනි සංශෝධනය යටතේ පත්කිරීම්වලට සුජාතභාවයක් ලැබෙන බවත්, විසිවැනි සංශෝධනය යටතේ පත්කිරීම්වලට නැති බවත් බොහෝ අය කියනු ඇත. මේ සටහන, සුජාතභාවය කියන්නේ කුමක්ද, එම සංකල්පයේ වැදගත්කම කුමක්ද යන කාරණය කෙටියෙන් සහ ඉතා සරලව පැහැදිලි කිරීමකි….