ලංකාවට පැය හතරක් ඈතින් තිබෙන සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ සිටින ලාංකිකයන්ව ලංකාවට ගෙන්වාගැනීමට කටයුතු නොකිරීමත්, එසේ තිබියදී සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ රෝගීන් පිරිසක් විශේෂ ගුවන් යානයකින් ලංකාවට ගෙන්වා පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබාදීමත් පසුගිය සතියේ ඉහළින්ම කතාබහට ලක්වූ මාතෘකාවක් විය. ඒ කතාව ඉදිරියට ගෙනයන්නට පෙර පසුබිම් කතාවක් කිව යුතුය. අක්වෙරළ…