තමන් සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට සහය දෙන බව දකුණේ මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති නමුත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදි තමන්ගේ සහය ලබා දෙන්නේ සජිත් පේ‍්‍රමදාස අමාත්‍යවරයාට යැයි ප‍්‍රකාශ කර නොමැති බවත් ඕනැම අපේක්ෂකයෙකුට සහය දෙන්නේ උතුරේ පක්ෂ 5 ක් එකතු වී සෑදු යෝජනා 13 ට එකඟ වු අපේක්ෂකයාට බවත්…