සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ දිනක වැටුප කපා හැර ඒ මුදල් කොවිඞ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට බැර කිරීමට කැමැත්ත පළ කරන මෙන් ඉල්ලා එම දෙපාර්තමේන්තුව එහි සේවය කරන නිලධාරීන්ට දැනුම්දී ඇති බව වාර්තා වේ. වසංගත තත්වය නිසා මේ වන විට සිවිල් ආක්ෂක…