මාසිකව රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදීම සඳහා පාවිච්චි කර ඇත්තේ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල බැංකුවලින් සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සුභසාධන අරමුදල්වලින් බව සති දෙකකට පෙර අනිද්දා පුවත්පත හෙළිදරව් කළේය. ඒ පිළිබඳව විවිධ දේශපාලන සංවාද ආදියෙහි දේශපාලනඥයන් කරුණු මතුකර තිබුණි. අනිද්දා පුවත වෙබ් අඩවි…