මේ වෙද්දී ලංකාවේ තිබෙන්නේ මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට අදාල සංවාදයන්ය. ඇතැම් අය කියන්නේ 2015 දී ආණ්ඩුවක් බලයට පත්කිරීමෙන් ‘කිසිම දෙයක් සිදු නොවූ‘ බවයි. විශේෂයෙන්ම වංචා ¥ෂණ හා යහපාලන මූලධර්මවලට අදාලව ‘කිසිවක් සිදු නොවූ‘ බව ඔවුන් පවසයි. අනිවාර්යයෙන්ම යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වූ ‘සියළු දේ‘ සිදු නොවූ…