මාවනැල්ල හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිහිපයක බුදුපිළිමවලට දෙසැම්බර් මාසයේදී හානිකර තිබුණි. දෙසැම්බර් 26 වැනිදා පාන්දර මාවනැල්ල ආශ්‍රිතව බුදුපිළිමයකට හානිකිරීම සම්බන්ධයෙන් සැක කරමින් ගම්වාසීන් පිරිසක් විසින් මුස්ලිම් තරුණයෙකු අල්ලාගෙන තිබුණි. එම තරුණයාට පහරදී තිබුණු අතර, ඔහු පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණි. එම තරුණයාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසුව තවත් තරුණයන්…