විදුලිබල බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විදුලිබල පනතට ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධනවලට එම විෂයට අදාල පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව දැඩි විරෝධය පළකර ඇතැයි වාර්තා වේ. එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ සංශෝධනවලට එරෙහිව සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව එම…