විතානගේ හේමපාල පෙරේරා ගුවන් විදුලියේ, වයලීන් මැන්ඩලීන් ගිටාර් ෆ්ලූට් තබ්ලා කියන සංගීත භාණ්ඩ පහකින් ශාස්ත‍්‍රීය වාදන ඉදිරිපත් කර ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රේණිගත වූ විශිෂ්ට ශිල්පියෙක්. සරල සංගීතය කරන අය සරල සංගීතය පමණයි හදාරා තිබෙන්නේ. සමහරු ශාස්ත‍්‍රීය පැත්ත පමණයි. නමුත් වී. හේමපාල හින්දුස්ථානී රාගධාරී ශාස්ත‍්‍රීය සංගීතය හොඳින්…