ප්‍රමාද වී ඇති   නඩු කටයුතු කඩිනම්  විභාග කරන ලෙස ඉල්ලා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රදවා ඇති  20 කට අධික රැදවියන් පිරිසක් බන්ධනාගාර වහලය මග නැග උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.   ඊට සමගාමීව සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ සංවිධානය විසින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් ද පවත්වනු ලැබීය. සිරකරු අයිතිවාසිකම්…