රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සහ සේවක සංඛ්‍යාව සමාලෝචනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා  ජනාධිපතිවරයා නව ජාතික වැටුප් හා සේ්වක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කර ඇත. එස්. රනුග්ගේ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් එම කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ලෙස අනුර ජයවික‍්‍රම මහතා පත්කර ඇත. එහි සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ සී.පී. සිරිවර්ධන,…