මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් අපේ‍්‍රල් 16 වැනිදා මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික රත්නජීවන් හූල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබුණි. මේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් යුත් එම ලිපියෙන් උපුටාගත් කොටස් ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත පරිවර්තනයකි. ‘දින දෙකකට පෙර සභාපතිවරයා මා වෙත දූරකථන ඇමතුමක් ලබාදී අපේ‍්‍රල් 20 වැනිදාට නියමිත කොමිෂන් සභා සාකච්ඡාවට සහභාගි…