ලේඛක මොහාන් රාජ් මඩවල ලංකාවේ විනෝදාස්වාදය හා ගැඹුරු කලා රසය කියන දෙකම සමබරව ලැබෙන නිර්මාණ අඩු බව හැෙඟනවා. විශිෂ්ට නවකතා ආදිය බිහිවුණත්, පොදුජනයා විනෝදාස්වාදයට පත්කළ හැකි නිර්මාණ අඩුයි. එවැනි පසුබිමක ඔබ විනෝදාස්වාදයට වටිනාකමක් දෙන ලේඛකයෙකු බව පෙනෙනවා. ඒ ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද? ඔබ ඒ වගේ…