පිරිසිදු පානීය ජලය බීම ඕනෑම රටක ජනතාවගේ හිමිකමකි. ඇතැම් රටවල එය මූලික අයිතිවාසිකමක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේද මූලික අයිතියක් බවට පානීය ජලයට ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය ලබාදීමේ යෝජනාවක් පැවතුණි. එහෙත් පැවති සහ පවතින ආණ්ඩුවල තීන්දු තීරණ ගැනීමේ ගැටලු සහ ආරවුල් නිසා කළුතර ජනතාවගේ පානීය…