ෆිලිප් කියන්නේ අවුරුදු අනූ හතේදී ‘ලෑන්ඞ් රෝවර්’ එකක් එළවාගෙන ගිහින් ‘කියා’ එකක හප්පලා වාහන දෙකම පෙරළුණාට පස්සෙත් කෙළින් හිටගන්න පුළුවන් ජාතියේ කුමාරයෙක්. ඒ එංගලන්තේ ෆිලිප් කුමාරයා. මේ කියන අනතුර ඔයාලා සමහර විට ජනමාධ්‍යවලින් හෝ අන්තර්ජාලයෙන් දකින්න ඇති. අපි මේ කතාකරන්නේ ඒ කුමාරයා ගැන නෙමෙයි. මේ…