2019 වර්ෂයේ මුල් මාස හතර සදහා අතුරු අයවැයක් දෙසැම්බර් 21 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට නව රජයේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා ගත් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සිය අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාර ගනිමින් පවසා ඇත. 2019 වසරේ පළමු මාස 04 සඳහා රජයේ…