විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති 20 වන සංශෝධන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු විවාදයකට ලක් කර සම්මත කිරීම සඳහා ඊට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ හෝ අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස පැවසීය. පාර්ලිමේන්තුවේ…