2017 මැයි 1 දින මෙන් ම 2018 දෙසැම්බර් 17 දින ගෝල්ෆෙස් පිට්ටනියේ දී වැදගත් දේශපාලන රැස්වීම් දෙකක් පැවැත්විණි. පළමු වැන්න රාජපක්ෂ කඳවුරේ මැයි දින රැලිය වූ අතර දෙවැන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සංවිධානය කරන ලද්දකි. දෙසැම්බර් 17 පැවැති රැළියෙන් පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ…