මහාධිකරණයේදී සාක්ෂි දුන්, දුමින්ද සිල්වාගේ ප‍්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියකු වූ උපපොලිස් පරීක්ෂක හරිශ්චන්ද්‍ර, 2011 ජනවාරි සිට දුමින්ද සිල්වාගේ ආරක්ෂක කටයුතු භාරව සිටියේය. සිය සාක්ෂියේදී ඔහු, දුමින්ද සිල්වා හා භාරත ලක්ෂ්මන් අතර කොළොන්නාවේ දේශපාලන අධිකාරිය සඳහාවූ බලඅරගලය විස්තර කළේය. භාරත ලක්ෂ්මන් හා දුමින්ද සිල්වා කිසිම පොදු ස්ථානයකදී…