පසුගිය මාර්තු මාසයෙන් පසුව චීනයේ සිට ලංකාවට පැමිණි පුද්ගලයන් රජයේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට යොමු කර නොමැති බවත්, ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවෙන ලෙස උපදෙස් ලබාදීම පමණක් කර ඇති බවත් වාර්තා වෙයි. මාර්තු මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි චීන ජාතිකයන් ගුවන් තොටුපළේදී චීන භාෂාවෙන් පත්‍රිකාවක් පිරවීමට යොමුකර තිබුණු අතර,…