ඇතැම් අය බල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ බලය පෙන්වන්නට. ඒ වෙනුවෙන් මිල අධිකම වංශයකට උරුමකම් කියන බල්ලකු මිලට ගන්නට ඔවුන් පෙළඹෙනවා. තවත් අය බල්ලන් ඇති කරන්නේ සැබෑ ආදරයෙන්. තමන්ගේ ආදරය දිනාගන්නට සමත් බල්ලන් වංශය ඔවුන් සොයා යනවා. බලූ වංශයක් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කෘත‍්‍රිම නිෂ්පාදනයක්. විවිධ ලක්ෂණ ඇති…