කපිල චන්ද්‍රසේනත් යහපාලන සමයේ දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූ බව කියන කණ්ඩායමේ කෙනෙක් ගන්න හිටපු අල්ලස කෝටි 290ක් ගත්ත අල්ලස කෝටි 36ක් ගනුදෙනුව නිසා ලංකාවට කෝටි 1700ට වැඩි පාඩුවක් ගනුදෙනුවට තීන්දුව ගත්තේ චමල් රාජපක්ෂගේ නිවසේදී තීන්දුවට කැබිනට් අනුමැතිය ඕනෑ නැති බව මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා ඩොලර් මිලියන 16ක්…