ලේක්හවුස් ආයතනය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද ‘රැස’ පුවත්පත ජනවාරි 29 වන දින වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ. රැස පුවත්පත 2018 ජනවාරි මස 11 වැනි දින ආරම්භ කර තිබුණී. රැස  පුවත්පතේ සේවය කළ මාධ්‍යවේදීන් මේ වන විට ලේක්හවුස් ආයතනයේ දිනමිණ පුවත්පතට අනුයුක්ත කර ඇති අතර…