රජයේ සේවකයන් සිය රාජකාරී ඉටුකිරීමේදී ඉහළ නිලධාරීන් ලබාදෙන වැරදි අණ ක‍්‍රියාත්මක කළ යුතු නැති බවට මීට පෙර අධිකරණය විසින්ම තහවුරු කර ඇති කරුණ ශේෂ්ඨාධිකරණය යළිත් වරක් තහවුරු කර තිබේ. ඒ පසුගිය අගෝස්තු 27 වැනිදාය. අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, විනිසුරු ප‍්‍රීති පද්මන් සූරසේන හා විනිසුරු ගාමිණී අබේසේකර…