‘මම වයස අවුරුදු 57ක ගෘහණියක්. විදුලි කාර්මිකයෙකු සමග විවාහ වී ඉන්නවා. ඔහු මට වඩා අවුරුදු තුනකින් වැඩිමහල්. මට දරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙදෙනාම විවාහකව වෙනත් නිවාසවල ජීවත්වෙනවා. අපේ විවාහ දිවියෙන් වැඩි කොටසක් තිස්සේ අපට ඉතාම ක‍්‍රියාකාරී රාගී දිවියක් තිබුණා. බොහෝ සතිවල අපි පස් වතාවක් පමණ…