කටුනායක ගුවන් තොටුපළෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවෙන සියලු පුද්ගලයන් ගුවන් තොටුපළේදීම කොවිඩ්-19 තිබේදැයි පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතු බවත්, සියලුදෙනාටම පීසීආර් පරීක්ෂණ කළ නොහැකි නම් වෙනත් පරීක්ෂණයක් ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කළ යුතු බවත් වෛද්‍ය රසායනාගාර වෘත්තිකයන්ගේ විද්වත් ආයතනයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් පවසයි. ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්…