රවින් වෙත්තසිංහ ‘2007 විතර මුලින්ම ටීවීටී එකට තමයි එකතුවෙන්නේ. රවීන්ද්‍ර ගුරුගේ මහත්තයා මාව එතැනට ගන්නේ. මම මුලින්ම ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ෂන්වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සිනෙවලින් ඩිජිටල්වලට මාරුවෙන කාලේ. එතකොට මට ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් මාධ්‍ය කියන දෙකම අඳුරගන්න ලැබෙනවා. ටීවීටී එක අස්සේ ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් කෙරුණා. ඔය කාලේ තමයි…