ලංකා බැංකුවේ අරමුදල්ද යොදවන බව සඳහන් රජයට අයත් හෝටල් සමාගම් ඒකාබද්ධ කරමින් පිහිටුවීමට නියමිත ඒකාබද්ධ සමාගම වෙනුවෙන් ඇතිකරන ගිණුමක් සඳහා රුපියල් කෝටි 600ක් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් ලබා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත. මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මෙම…