එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රංජිත් සොයිසාගේ මරණයෙන් හිස්වූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එකතුවී කටයුතු කළ වරුණ ලියනගේ මහතාට හිමිවනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී රංජිත් සොයිසා මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ලැයිස්තුවේ 6වෙනියා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට තේරී…