තමාට ලක්‍ෂ හැට නවයක ජනතාවක් ජනවරමක් දී ඇති බව ජනාධිපතිවරයා නිතර කියයි. එය ඇත්තකි. එහෙත්, එසේ කියන අතරේ ම ඔහු කල්පනාවට ගත යුත්තේ තවත් ලක්‍ෂ හැට තුනක පමණ ජනතාවක් ඔහු ගැන කැමැත්තක් නැති බවයි. නැතහොත් ඔහුට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කර ඇති බවයි.   එහෙත්,…