පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට හා මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව දැනට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වන මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් පිළිබඳ තීන්දු ලැබීමෙන් පසුව මැතිවරණය දිනය පිළිබඳව තීන්දුවක් ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙක් අනිද්දා සමඟ පැවසීය. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් ජුනි 19 වැනිදා…