■ පුරවැසියා   යළිත් වරක් අප ගමන් කරමින් සිටින්නේ බොහෝ මානව හිමිකම් කඩවීම් සිදුවිය හැකි හා ඒ පිළිබඳ හඬ නගන්නට නොහැකි යුගයකටද? මෙම ප්‍රශ්නය පැන නැගීමට ආසන්නතම හේතුව පාතාල කල්ලි සාමාජිකයකු යැයි කියන කොස්ගොඩ තාරක නැමැත්තාතේ මව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට කළ පැමිණිල්ලය. ඇය…