මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශනයෙහි විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවක් නැත්තේ ඇයි? අපි විධායක ජනාධිපති අහෝසි කරන්න තීන්දු කරලා බොහෝ කාලයක් වෙනවා. ඒත් ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශයට ඒ කාරණය ඇතුළත් කරන්න අපි කල්පනා කළේ නැහැ. ඒත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක්…