පොළොන්නරු දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් මහවැලි බී කලාපයේ  වැලිකන්ද ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඇති මහවැලි ඉඩම් රජයේ සේවකයන්ට බෙදා දීම සඳහා මහවැලි අධිකාරිය සම්මුඛ සාකච්ඡුා පවත්වා ඇත. අදාල සම්මුඛ පරික්ෂණ සැප්තැම්බර් 18 වන දින වැලිකන්ද ප‍්‍රාදේශිය සභාවේදී  පවත්වා ඇත. එදින රාජ්‍ය සේවකයන් 3000 කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් එම සම්මුඛ…