මහරගම පිළිකා රෝහලෙන් ප‍්‍රතිකාර ලබාගන්නා රෝගීන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ගවල හිඟයක් පවතින බව පිළිකා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වසන්ත දිසානායක අනිද්දාට පැවසීය. අදාල ඖෂධ වර්ග එක් එක් රෝගීන්ගේ පිළිකා රෝගී තත්වය අනුව ලබා දෙන බවත් ඇතැම් රෝගීන්ට විශේෂිත වන ඖෂධ වර්ගවල හිඟයක් පවතින බවත් ඊට හේතුව ආනයනය කිරීම…